[Linux Centos] Centos 6/7 mở port remote MySQL Server

Một vài trường hợp bạn cần phải mở port để truy cập vào Database từ xa thông qua software hay ứng dụng sử dụng Database từ xa.

Để làm được vậy nhất thiết phải mở port và cho phép truy cập và server. Lấy ví dụ mình đang sử dụng Centos 7 và MySQL Server hiện tại là MariaDB, với Centos 6 trở về trước sử dụng mysqld dòng lệnh cũng tương tự.

Trước hết phải mở port cho server, mặc định MySQL server sử dụng port 3306 (port này có thể tùy chỉnh khi bạn cài đặt). Sử dụng lệnh

Tiếp theo là tạo user để login vào, ở đây mình muốn tạo user với pass như sau :

Sử dụng lệnh

password tài khoản root để truy cập vào service

Để tạo user sử dụng lệnh sau trong mysql console

Lưu ý câu lệnh trên có độ bảo mật rất thấp, cụ thể là nó cho phép user đó đăng nhập từ mọi IP, mọi nơi vì host allowed lúc này là %

Để cho phép truy cập vào một IP xác định nào đó, chỉ cần thay đổi % thành IP cụ thể. Ví dụ

Tiếp theo gán quyền cho user bằng lệnh

Ở đây cũng là một câu lệnh khá yếu về bảo mật, chi tiết hơn về lệnh GRANT có thể xem ở document sau

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/grant.html

Bây giờ có thể dùng một tool hay software connect vào test.

Comments

comments

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *