[Webmaster] Xử lý lỗi “421 Sorry, cleartext sessions are not accepted on this server” khi connect ftp bằng trình FTP Client đến Sever

Đôi lúc khi khởi tạo kết nối đến một server hosting nào đó chúng ta sẽ gặp phải response lỗi từ server với mã lỗi 421 kèm theo thông báo “421 Sorry, cleartext sessions are not accepted on this server“.

Lý do: lỗi này hiển thị khi FTP Server đã cài đặt tầng bảo mật cho việc trao đổi file trên hệ thống (Transport Layer Security TLS) hoặc là Secure Sockets Layers SSL.

Giải quyết : Thay đổi giao thức truyền file thông thường từ “ftp://” sang “ftpes://” lỗi này sẽ được khắc phục.

Cấu hình để kết nối đến server lúc này sẽ là:

 

 

Comments

comments

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *