[Web Resource] 20+ Templates Underconstruction đẹp cho blogger

Mặc dù không hiển thị các bài viết lên blog, tuy nhiên Underconstruction template là thông báo đến người dùng trạng thái blog đang được bảo trì và sớm trở lại hoạt động. Dưới đây là hơn 20 templates Underconstruction đẹp cho blog của bạn offline để bảo trì.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

WpLauncher

Wp Launcher Black

WP Blueprint

Ready2Launch

Placeholder

Changing Room

Changing Room Blue

Ice Breaker

Ice Breaker Gray

Ice Breaker Green

Ice Breaker Red

Coming Soon

Under Construction

UnderConstruct

Under Maintenance

Work Under Progress

Launchpad

Undercon

Comments

comments

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *