[ZF] Mô hình MVC trong Zend Framework (Part 2)

Mô hình MVC trong Zend :

Zendframework mvc

1. Model
Thành phần model được chúng ta xây dựng thành các lớp kế thừa từ lớp Zend_Db_Table hoặc Zend_Db_table_Abstract được đặt trong thư mục application/models của ứng dụng. Mỗi lớp sẽ đảm nhận việc kết nối và thao tác đến table trong cơ sở dữ liệu.

2. View
Thành phần của view được đặt trong thư mục application/views. Trong thư mục views có 3 thành phần :
+ scripts : Chứa các thư mục gồm các file ánh xạ đến các controller/action để hiển thị trang giao diện tương ứng.
+ helpers : Trong thư mục này chứa các lớp mà chúng ta tạo ra và các lớp này sẽ được nạp tự động cho đối tượng Zend_View thông qua Zend_View_Helper để giúp chúng ta dễ dàng gọi đến hàm được xây dựng trong lớp này mà không cần phải khai báo trước vì nó được xem là một thành phần trong thư viện của Zend.
+ filers : Tương tự như helpers, thành phần filters chứa các lớp giúp cho chúng ta có thể thay đổi hoặc xóa những dữ liệu không mong muốn trong quá trình nhập liệu thông qua bộ lọc này.

3. Controller
Controller có nhiệm vụ điều hành trang web của bạn. Một trang web có thể có nhiều module, một module có thể có nhiều controller, một controller gồm có nhiều action.
Zend Framework sử dụng đối tượng Front Controller để quản lý các Request được gửi tới Web Server. Và dựa trên Request đó nó sẽ gọi các lớp xử lý Model và trả về kết quả trình bày với các lớp View.

index.php index.php là một file rất quan trọng trong website,nó có nhiệm vụ đón đầu tất cả các request vào, sau đó khởi tạo controller và dispatch request đến controller tương ứng.
bootstrap.php : bootstrap.php có nhiệm vụ khởi tạo các đối tượng toàn cục sử dụng cho website, Bẫy lỗi của ứng dụng và đưa về cho errorController xử lý.

4. Cơ chế hoạt động của Zend Framework

Zendframework mvc

Khi có request từ người dùng thì lập tức bootstrap file (index.php) sẽ đón nhận request này và giao nhiệm vụ điều khiển hướng truy cập cho Front Controller, Front Controller sẽ chọn và gọi action tương ứng. Sau đó action này sẽ tương tác với Zend_Db_Table (Model) và trả kết quả về cho Zend_View (View). Cuối cùng, hiển thị kết quả ra trình duyệt.

Tóm lại, Zend Framework sử dụng kiến trúc MVC để xây dựng ứng dụng website giúp cho việc nâng cấp và bảo trì ứng dụng một cách dễ dàng.

Nguồn từ : Internet

Comments

comments

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *