[ZF] Hướng dẫn cấu hình ứng dụng theo mô hình module

Trước tiên, ta xét lại cấu trúc mặc định của hệ thống qua tấm hình bên dưới:
Cấu trúc zend framework mặc định
Như chúng ta thấy, với cấu hình ở trên thì trong application có 3 thư mục chủ đạo là controllers, models, views. Vậy để tạo ứng dụng theo mô hình module ta tạo 1 thư mực modules. Trong thư mục này ta tạo tiếp 2 module là default và admin theo cấu trúc:
zf2/application/modules/default
zf2/application/modules/admin
Tại mỗi module default và admin ta lại tạo tiếp 3 thư mục con là controllers, models, views. Theo cấu trúc.
Module default:
zf2/application/modules/default/controllers
zf2/application/modules/default/models
zf2/application/modules/default/views
Module admin:
zf2/application/modules/admin/controllers
zf2/application/modules/admin/models
zf2/application/modules/admin/views

Tại các thư mục controllers này lần lượt tạo các file tên IndexController.php với nội dung như sau:

File IndexController.php của module default

IndexController.php của module admin

Nếu để ý kỹ, chúng ta có thể thấy rằng trước tên mỗi class ta lại thêm tên module của chúng ở trước. Đây là kỹ thuật lazy loading trong OOP, được sử dụng để triệu nạp file controller trong từng module của zend framework. Riêng đối với module default là module mặc định nên trong class controller ta không cần khai báo thêm tên module giống với module admin.
Tiếp tục, ta di chuyển 2 file index.php và .htaccess ra khỏi thư mục public theo cấu trúc như sau:
www/zf2/index.php
www/zf2/.htaccess
Vì chúng ta đã di chuyển file index.php ra khỏi thư mục public và nó ngang cấp với thư mục application nên lúc này đường dẫn triệu nạp trong file cũng sẽ thay đổi. File index.php cũ của chúng ta:

Vì giờ file index.php đã đưa ra ngoài public. Nên chắc chắn đường dẫn vào thư mục application sẽ thay đổi. Khi đó sẽ là: realpath(dirname(__FILE__) . ‘/application’);
Vậy hằng APPLICATION_PATH cũng chúng ta đã thay đổi và trỏ đường dẫn tới thư mục application.
Tiếp tục ta cấu hình cho ứng dụng tìm tới được thư mục library.

Bạn hiểu thế nào về đoạn cấu hình này ?. Vì hằng APPLICATION_PATH ở trên đã có thể tìm thấy được thư mục application. Cho nên từ thư mục ấy ta back trở ra để tìm tới thư mục library. Vì thế trước library ta có dùng “/../library” là vì vậy.
Vậy file index.php củng chúng ta sau khi chỉnh sửa sẽ như sau:

Tiếp tục ta tạo file index.phtml trong từng thư mục views của từng module.
www/zf2/application/modules/default/views/scripts/index/index.phtml

www/zf2/application/modules/admin/views/scripts/index/index.phtml

Chạy thử ứng dụng xem nào:
Cấu trúc zend framework mặc định
Bị lỗi rồi phải không nào ?. Ứng dụng bị lỗi là vì chúng ta vẫn chưa cấu hình để tìm thấy được thư mục module.
Vì thế, để giải quyết. Tả mở file application.ini trong thư mục configs ra và thêm vào 2 dòng sau:
1 resources.frontController.moduleDirectory=APPLICATION_PATH "/modules"
2 resources.modules=""
Dòng ở trên làm gì vậy ?. Câu trả lời nó chỉ ra đường dẫn tới thư mục modules của chúng ta. Và dòng thứ 2 chỉ ra ta đang gọi cơ chế module autoload. Khi đó các class, model, form,… sẽ được tự động nạp vào từng module của chúng ta.
Chạy xem lại xem nào.
Kết quả sẽ như thế này đây
Cấu trúc zend framework mặc định
Hình ảnh cấu trúc multi Module trong Zend Framework (file .htaccess không hiển thị trong mô hình cây này).
Cấu trúc zend framework mặc định
Download mã nguồn của bài học
 Nguồn : QhOnline.info

Comments

comments

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *