Liên HệBạn muốn đặt quảng cáo của mình trên BlogIT? Vui lòng liên hệ Quản trị viên.

Bản Quyền PhpStorm 2019.2

Hãy chia sẻ bài viết để nhận thưởng Coins.

Có lẽ không cần phải nói nhiều về PhpStorm trình IDE mạnh mẽ nhất cho PHP đươc sử dụng nhiều nhất trên thế giới bởi cộng đồng Coder PHP.

PhpStorm được phát triển trên nền tảng IntelliJ IDEA, và là môi trường phát triển tích hợp dành riêng cho các nhà phát triển web, cung cấp tất cả các công cụ thiết yếu hỗ trợ tính năng biên tập các tập tin PHP, HTML, CSS, JavaScript và XML, tạo và thay đổi mã nguồn trên mọi ngôn ngữ lập trình. Tương tự với các trình biên tập IDE khác, ứng dụng cũng có khả năng hoàn thành mã, phóng to, tạo các điểm breakpoint, tạo bookmark, phân tích mã, và điều hướng nhanh.

PHP là một trong những ngôn ngữ cơ bản sử dụng trong lập trình web, nếu bạn muốn học ngôn ngữ này thì easyPHP sẽ là hỗ trợ tốt cho bạn với đầy đủ tính năng cho những người mới bắt đầu, easyPHP cũng tích hợp server web Apache, server MySQL,  trình khử lỗi Xdebug và quản trị cơ sở dữ liệu PhpMyAdmin.

Ngoài ra, PhpStorm còn tích hợp nhiều công cụ chuyên nghiệp ở phía dưới cửa sổ chính, giúp bạn kiểm tra và đánh giá dự án từ nhiều khía cạnh khác nhau, cũng như truy cập các tác vụ phát triển riêng. Nhiệm vụ chính của các công cụ này là quản lý dự án, tìm kiếm mã nguồn, chạy và khử lỗi, tích hợp cùng nhiều tác vụ hữu ích khác.

Tương tự, phpLemon Server cũng mang đến cho người dùng bộ cài Apache, MySQL, PHP tạo ra môi trường lập trình và quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả, đặc biệt phpLemon Server rất  thuận tiện cho quá trình lập trình Web bằng ngôn ngữ PHP.

Bản quyền (License Key) cho phiên bản 2019.2 bên dưới

Key Cập Nhật 26-07-2019

CATF44LT7C-eyJsaWNlbnNlSWQiOiJDQVRGNDRMVDdDIiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoiVmxhZGlzbGF2IEtvdmFsZW5rbyIsImFzc2lnbmVlTmFtZSI6IiIsImFzc2lnbmVlRW1haWwiOiIiLCJsaWNlbnNlUmVzdHJpY3Rpb24iOiJGb3IgZWR1Y2F0aW9uYWwgdXNlIG9ubHkiLCJjaGVja0NvbmN1cnJlbnRVc2UiOmZhbHNlLCJwcm9kdWN0cyI6W3siY29kZSI6IklJIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAxLTA4In0seyJjb2RlIjoiQUMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDEtMDgifSx7ImNvZGUiOiJEUE4iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDEtMDgifSx7ImNvZGUiOiJQUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMS0wOCJ9LHsiY29kZSI6IkdPIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAxLTA4In0seyJjb2RlIjoiRE0iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDEtMDgifSx7ImNvZGUiOiJDTCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMS0wOCJ9LHsiY29kZSI6IlJTMCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMS0wOCJ9LHsiY29kZSI6IlJDIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAxLTA4In0seyJjb2RlIjoiUkQiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDEtMDgifSx7ImNvZGUiOiJQQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMS0wOCJ9LHsiY29kZSI6IlJNIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAxLTA4In0seyJjb2RlIjoiV1MiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDEtMDgifSx7ImNvZGUiOiJEQiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMS0wOCJ9LHsiY29kZSI6IkRDIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAxLTA4In0seyJjb2RlIjoiUlNVIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAxLTA4In1dLCJoYXNoIjoiMTE1MzA4ODUvMCIsImdyYWNlUGVyaW9kRGF5cyI6MCwiYXV0b1Byb2xvbmdhdGVkIjpmYWxzZSwiaXNBdXRvUHJvbG9uZ2F0ZWQiOmZhbHNlfQ==-BZLL+H88k449OQC56NsqU0fwb6wMAX1Di+CK5HS46DuOD1E68HPiTqREdn8DzrLVAoMkJReaH30RaIDLwUI8GEFifDcCYE5RbpE5ApNJ8mcUJr8oA1nrjY9IzZCgrSBFr4GAOLqSfXH+1UJ3K8UPqGh8nThomnKW9Jvv9pA7HIH/KrNm2RLV/aNMHWO8Q44A8ToXm7g5FS2lW903URPQ0KFgxT11w/KL81UkHm6yUXC7/LTAygIBArI8j+XUk3rlz4rpi2wrJclYXukrKQqH/V6CTbnVV3d6XAdtCqjryQ2Ga7bP/XTLjwAGwPEB3Q1W7LHNQ7CsyvZG/oTSOgD2YQ==-MIIElTCCAn2gAwIBAgIBCTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBMB4XDTE4MTEwMTEyMjk0NloXDTIwMTEwMjEyMjk0NlowaDELMAkGA1UEBhMCQ1oxDjAMBgNVBAgMBU51c2xlMQ8wDQYDVQQHDAZQcmFndWUxGTAXBgNVBAoMEEpldEJyYWlucyBzLnIuby4xHTAbBgNVBAMMFHByb2QzeS1mcm9tLTIwMTgxMTAxMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxcQkq+zdxlR2mmRYBPzGbUNdMN6OaXiXzxIWtMEkrJMO/5oUfQJbLLuMSMK0QHFmaI37WShyxZcfRCidwXjot4zmNBKnlyHodDij/78TmVqFl8nOeD5+07B8VEaIu7c3E1N+e1doC6wht4I4+IEmtsPAdoaj5WCQVQbrI8KeT8M9VcBIWX7fD0fhexfg3ZRt0xqwMcXGNp3DdJHiO0rCdU+Itv7EmtnSVq9jBG1usMSFvMowR25mju2JcPFp1+I4ZI+FqgR8gyG8oiNDyNEoAbsR3lOpI7grUYSvkB/xVy/VoklPCK2h0f0GJxFjnye8NT1PAywoyl7RmiAVRE/EKwIDAQABo4GZMIGWMAkGA1UdEwQCMAAwHQYDVR0OBBYEFGEpG9oZGcfLMGNBkY7SgHiMGgTcMEgGA1UdIwRBMD+AFKOetkhnQhI2Qb1t4Lm0oFKLl/GzoRykGjAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBggkA0myxg7KDeeEwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwCwYDVR0PBAQDAgWgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAF8uc+YJOHHwOFcPzmbjcxNDuGoOUIP+2h1R75Lecswb7ru2LWWSUMtXVKQzChLNPn/72W0k+oI056tgiwuG7M49LXp4zQVlQnFmWU1wwGvVhq5R63Rpjx1zjGUhcXgayu7+9zMUW596Lbomsg8qVve6euqsrFicYkIIuUu4zYPndJwfe0YkS5nY72SHnNdbPhEnN8wcB2Kz+OIG0lih3yz5EqFhld03bGp222ZQCIghCTVL6QBNadGsiN/lWLl4JdR3lJkZzlpFdiHijoVRdWeSWqM4y0t23c92HXKrgppoSV18XMxrWVdoSM3nuMHwxGhFyde05OdDtLpCv+jlWf5REAHHA201pAU6bJSZINyHDUTB+Beo28rRXSwSh3OUIvYwKNVeoBY+KwOJ7WnuTCUq1meE6GkKc4D/cXmgpOyW/1SmBz3XjVIi/zprZ0zf3qH5mkphtg6ksjKgKjmx1cXfZAAX6wcDBNaCL+Ortep1Dh8xDUbqbBVNBL4jbiL3i3xsfNiyJgaZ5sX7i8tmStEpLbPwvHcByuf59qJhV/bZOl8KqJBETCDJcY6O2aqhTUy+9x93ThKs1GKrRPePrWPluud7ttlgtRveit/pcBrnQcXOl1rHq7ByB8CFAxNotRUYL9IF5n3wJOgkPojMy6jetQA5Ogc8Sm7RG6vg1yow==

Bình luận Facebook

Thêm bình luận