Đăng ký thành viên trên website để truy cập được các khu vực chỉ dành riêng cho thành viên chính thức và nhận được các quyền thành viên. Bạn cũng có thể download code, themes, templates hay thu thập Coins để sử dụng trên Blog.